Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Download sekce
Anketa
Proč nakupujete přes internet?

Celkem 56147 hlasů
E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
OTOS s.r.o.
se sídlem: Úročnice 69, Benešov u Prahy, 256 01
identifikační číslo: 28460634
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143149


 

1 .     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1      Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 

1.2     Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 

1.3     Zákazníkem internetového obchodu Otos.cz je buď Kupující - spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující - spotřebitel“) nebo kupující - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – podnikatel“). Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 

1.4     Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

2.     ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.1     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti Prodejcem nebo výrobcem popisované nebo na základě reklamy vlastnosti Kupujícím očekávané, dále se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající dále odpovídá, že Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů.
 

2.2     Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

3. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

3.1     Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 

3.2    Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 

3.3     Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit osobně v sídle Prodávajícího OTOS s.r.o., Úročnice 69, Benešov u Prahy, 256 01 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu OTOS s.r.o., Úročnice 69, Benešov u Prahy, 256 01.
 

3.4    V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.
 

3.5     V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, originál záruční list, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
 

3.6     Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo kamenné prodejně společnosti OTOS s.r.o. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží a řádně vyplněný záruční list.
 

3.7     Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

- mechanickým poškozením Zboží
- prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou
- prokazatelně nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou
- užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu
- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
- prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
- prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou
- pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)


3.8     Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 

3.9     Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
 

3.10     Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

V Úročnici, dne 1. září 2015   

 

 

 

Obsah košíku
Košík: prázdný
Uživatel: nepřihlášen
Kontakt
Prodejna OTOS
Tel: 317 724 791

Prodejna OTOS
Tel: 733 121 050

Speciální přání

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím text z obrázku:
captcha


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookie